Yrityksiä ja Arjen virikkeitä -hanke

Hankkeen kuvaus
Yrityksiä ja Arjen virikkeitä -kehittämishanke juurruttaa nuoria omalle paikkakunnalle, tuo yhteen nuoria ja ikäihmisiä sekä tarjoaa töitä nuorille 4H-yritysten tai työpalvleun kautta, virikkeitä, digitaalisuutta ja hoivaa ikäihmiselle Pieksämäellä.

Hanke on nuorista lähtevää toimintaa, joka kehittää ja aktivoi sekä 4H-yhdistyksen että koko kyläyhteisöjen toimintaa. Hanke tuo haja-asutusalueen vanhuksille virkistystä ja luo yhteisöllisyyttä sekä elävöittää maaseudulla asuvien vanhusten arkea.

Hankkeella toteutettavien toimenpiteiden tavoitteena on muodostaa jatkumo, joka tutustuttaa nuoret aktiivisella tekemisellä ja osallisuudella virikepalvelun tuottajaksi tai vanhusten palveluiden yrittäjiksi omilla kylillä ja taajamissa sekä kylien yhteistoimintaan.


Tapahtumista haetaan uusia toimintamalleja ja menetelmiä ja niitä testataan ja kehitetään koko hankkeen ajan. Toteutettavat toimenpiteet jaksotetaan vuoden kiertoon ja ajatuksena on nostaa erilaisia palveluja, joista kiinnostuisivat myös omaiset, jotka voisivat ostaa palveluja vanhuksille. Hankkeella tarjotaan nuorille työelämäkoulutuksia.

Nuorista koostuvat toimintaryhmät järjestävät omalla kylällään ikäihmisille ja muille kyläläisille heidän tarpeistaan lähtevää viriketoimintaa esim. kylätalojen kerhoissa tai palvelutaloissa, joka tukee myös omaishoitajien ja ikäihmisten parempaa henkistä jaksamista kotona ja laitoshoidossa.

Hankkeen kohderyhmänä ovat 12-28-vuotiaat nuoret.

Hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat Pieksämäkeläiset ry, Spr:n kerhotoiminta ja Pieksämäen seurakunnan diakoniatyö.